Laos Partnership

ການແປ່ງປັນພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ກັບຄົນລາວ

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປັດຈະບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີສະມາຄົມພຣະຄຳພີຢ່າງເປັນທາງການໃນປະເທດລາວກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາກໍມີທີມງານທີ່ເຮັດວຽກໃນປະເທດລາວ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນແລະສະມາຄົມພຣະຄຳພີສາກົນ, ພວກເຮົາກໍສາມາດເຮັດວຽກການແປ ແລະການຜະລິດພຣະຄຳພີ. ພວກເຮົາມີນິມິດດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້ານີ້ມາກ່ອນ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານທົ່ວໂລກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກຄົນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະເຈົ້າມີພຽງພໍສຳລັບຄົນລາວ, ໃນຮູບແບບພາສາທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ສື່ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ. ຈຸດທີ່ພວກເຮົາເນັ້ນຕົ້ນຕໍກໍ່ຄື ການແປພຣະຄຳພີ, ການພິມຈຳໝ່າຍ ແລະການແຈກຢາຍ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພຣະຄໍາພີ, ການສົ່ງເສີມ, ແລະການອ່ານອອກຂຽນໄດ້.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ

ການແປພຣະຄຳພີ

ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຈັດຕຽມການແປພຣະຄຳພີ ແລະອຸປະກອນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີອື່ນໆ.

ການແຈກຢາຍ

ພວກເຮົາເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານກັບຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີສູນແຈກຢາຍພຣະຄຳພີຫລາຍໆແຫ່ງຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພຣະຄຳພີໄປເຖິງທຸກຄົນ.

ການອ່ານອອກຂຽນໄດ້

ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດງານຝຶກອົບຮົມການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ສຳລັບຄົນທຸກຍາກ ແລະກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍເພື່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະສາມາດອ່ານພຣະຄຳພີເປັນພາສາລາວໄດ້.

ເບີໂທ:

030 589 4760

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ:

ບ້ານຮ່ອງແຊງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ

ເວລາປະຈຳການ:

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ: ເວລາ 8:00-17:00
ວັນເສົາ-ວັນອາທິດ: ປິດຫ້ອງການ

ອີເມວ:

info@biblelaos.org